Vol 1

16.06.20172 Min Read — In events

1. Introduction to React and Redux - Димитар Делев

Видеото прекинува два пати - технички проблеми ☹️

Битните делови ги фативме сепак 🙂

Видео:

🔗 YouTube

Слајдови:

🔗 Google Slides

2. Polymerization: An intro to Polymer 2.0 - Марко Николов

Видео:

🔗 YouTube

Слајдови:

🔗 Google Slides